ചിത്രാഞ്ജലി ചിത്രശാലയുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ

ചിത്രാഞ്ജലി ചിത്രശാലയുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ

Studio Manager : 0471 2380946,
Lab-in-Charge : 93498 63593
Chief Sound Engineer : 94463 17193
Materials Manager : 94472 71117
Film Facilitation Co-ordinator : 0471 2381450/51/52
Liaison Officer : 94953 11688