ചിത്രാഞ്ജലി ചിത്രശാലയുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ

ചിത്രാഞ്ജലി ചിത്രശാലയുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ

Studio Manager : 0471 2380946,
DI-in-Charge : 0471 2381450/51/52
Chief Sound Engineer : 0471 2381450/51/52
Materials Manager : 0471 2381450/51/52
Film Facilitation Co-ordinator : 0471 2381450/51/52
Liaison Officer : 0471 2381450/51/52