ചിത്രാഞ്ജലി ചിത്രശാല വിദ്യാഭ്യാസവും പരിശീലനവും

ചിത്രാഞ്ജലി ചിത്രശാല വിദ്യാഭ്യാസവും പരിശീലനവും

Chitranjali Studio offers Internship facility for students in Film and Television.

a) Student Internship (non-residential) in Editing & Recording
1 Month Rs.1500/ - + St