സിനിമ ശാലകൾ

സിനിമ ശാലകൾ

For Online Tickets  : www.chithranjali.in

Kairali / Sree / Nila Theatres  Thiruvananthapuram Single Circle - 100 Rs

Kalabhavan  Thiruvananthapuram-  Platinum Circle - 100 Rs, Gold Circle -80 Rs

Kairali / Sree Theatres  Trissur Blue Circle - 110 Rs, Green Circle - 90 Rs

KSFDC has an exhibition net work with  Theatres (Kairali/Sree/Nila) at Thiruvananthapuram, Theatres (Kairali/Sree) at Trissur , Theatres (Kairali/Sree) at Kozhikode . Kalabhavan Theatre at Thiruvananthapuram is another attraction. The single theatres at Chertala, N. Paravoor and Chittoor are all named as Chitranjali .

THEATRES

Kairali / Sree / Nila Theatre

Thampanoor
Thiruvananthapuram - 695 001
Phone : 0471 2332747 

Kairali / Sree Theatre

Karunakaran Nambiar Road Round North,
TRISSUR 680001,
Phone :0487 2330310  

Kairali / Sree Theatre

(I.G Road) Mavoor Road
Kozhikode
673001
Phone:  0495 2720325
Fax: 2720325.
 

Kairali / Sree Theatre

Cherthala P.O. 688524,
Alappuzha District
Phone 0478 - 2822645  

Chitranjali Theatre

Pullomkulam
North Paravur
Ernakulam District
Phone 0484 2442118  

Kalabhavan Theatre

Chalachitrakalabhavan
Vazhuthacaud
Thiruvananthapuram 695 014
Phone : 0471 2322314

 

Chitranjali Theatre

Chittoor,
Palakkad District,
Tel/Fax : 04923-221300