സിനിമ ശാലകൾ

സിനിമ ശാലകൾ

For Online Tickets  : www.chithranjali.in

Kairali / Sree / Nila Theatres  Thiruvananthapuram Single Circle - 100 Rs

Lenin Cinemas  KSRTC Bus Terminal Complex,Thampanoor,Thiruvananthapuram-  Platinum Circle -

Kalabhavan  Thiruvananthapuram-  Platinum Circle - 100 Rs, Gold Circle -80 Rs

Kairali / Sree Theatres  Trissur Blue Circle - 110 Rs, Green Circle - 90 Rs

KSFDC has an exhibition net work with  Theatres (Kairali/Sree/Nila) at Thiruvananthapuram, Theatres (Kairali/Sree) at Trissur , Theatres (Kairali/Sree) at Kozhikode . Kalabhavan Theatre at Thiruvananthapuram is another attraction. The single theatres at Chertala, N. Paravoor and Chittoor are all named as Chitranjali .

THEATRES

കൈരളി, ശ്രീ, നിള തീയറ്ററുകൾ

Thampanoor
Thiruvananthapuram - 695 001
Phone : 0471 2332747 

ലെനിൻ സിനിമാസ്

Thampanoor
Thiruvananthapuram - 695 001
Phone : 0471 2332747 

കൈരളി, ശ്രീ തീയറ്ററുകൾ

Karunakaran Nambiar Road Round North,
TRISSUR 680001,
Phone :0487 2330310  

കൈരളി, ശ്രീ തീയറ്ററുകൾ

(I.G Road) Mavoor Road
Kozhikode
673001
Phone:  0495 2720325
Fax: 2720325.
 

കൈരളി, ശ്രീ തീയറ്ററുകൾ

Cherthala P.O. 688524,
Alappuzha District
Phone 0478 - 2822645  

കൈരളി, ശ്രീ തീയറ്ററുകൾ

Pullomkulam
North Paravur
Ernakulam District
Phone 0484 2442118  

കലാഭവൻ തീയറ്റർ

Chalachitrakalabhavan
Vazhuthacaud
Thiruvananthapuram 695 014
Phone : 0471 2322314

 

കൈരളി, ശ്രീ തീയറ്ററുകൾ

Chittoor,
Palakkad District,
Tel/Fax : 04923-221300